Mark Weisbrot
Al Jazeera America, December 23, 2015

Dean Baker
Al Jazeera America, December 21, 2015

Dean Baker
U.S. News & World Report, December 17, 2015

Eileen Appelbaum and Rosemary Batt
The Sacramento Bee, December 14, 2015

Dean Baker
Truthout, December 14, 2015

Mark Weisbrot
The Hill, December 9, 2015